Op 6 december 1990 was de oprichtingsvergadering van de Vereniging Vrouw & Auto.

Vrouw & Auto heeft tot doel het organiseren van auto sportieve evenementen voor dames, evenals het vergroten van de kennis bij haar leden van diverse rit systemen.

Contact en gezelligheid

Autorijden met een groep gezellige dames

Een gezellige club van dames van alle leeftijden die hun interesse delen voor autorijden in het algemeen en kaartleesritten in het bijzonder. En je rijdt gewoon mee in je eigen auto (modern, old timer, elektrisch).

Rijdt twee keer als introducee mee, daarna schrijven we je graag in als lid.

N

Enkel bestemd voor vrouwen

N

9 x per jaar een evenement

N

Lidmaatschap slechts € 55 per jaar

N

Ritprijs van individuele ritten worden per rit bekend gemaakt

Toekomstige activiteiten

Agenda

Agenda

Juli en augustus: zomerstop. 19 september, geen officiële rit maar bij voldoende animo... 17 oktober, herfstrit. Voor meer informatie: rallyvrouwenauto@gmail.com  

Zomerstop

Zomerstop

Tijdens de zomermaanden worden er helaas geen ritten gereden. De eerstvolgende rit zal op 17 oktober zijn.
Wanneer er animo is, is het mogelijk dat er ook al een rit op 19 september gereden wordt.
Hou facebook, deze website en/of uw e-mail in de gaten.

Mocht u dat nog niet zijn, wordt lid zodat u ook via e-mail op de hoogte gehouden wordt.

19 september – bij voldoende animo

19 september – bij voldoende animo

Bij voldoende animo, zal er op de derde donderdag in september een rit gereden worden.

Hou facebook, deze website of uw e-mail in de gaten voor updates.

Verslagen en uitslagen

Kasteel Radboud, Medemblik

Duplorit – 19 en 20 juni

Op woensdag 19 juni kwamen wij bijeen voor een gezellige dag in Medemblik. Wij begonnen bij kasteel Radboud om vervolgens heerlijk te lunchen in Medemblik. Op donderdag hebben wij vervolgens onze jaarlijkse Duplorit gereden. Het verslag hierover volgt binnenkort. Voor andere verslagen, klik hieronder.

 

 

Een sfeerimpressie

Foto galerij

Maresa, Nico en Jacqueline

Navigatie

De spelregels

Ook bij onze ritten wordt gebruik gemaakt van verschillende navigatiesystemen die ook bij de grote rally’s van toepassing zijn. Heeft u belangstelling voor deze systemen dan is het raadzaam het leerzame boek van Ben van Delden “Systemen en Systematiek van het Sportieve Kaartlezen” aan te schaffen. 

In de zeventig en tachtiger jaren heeft Ben van Delden als navigator een glorieuze tijd gekend in de ritten- en rallysport.

Klik op één van bovenstaande systemen en bekijk de voorbeelden.

 

De routeaanduiding bestaat uit een aantal genummerde schetsen van samenkomsten van wegen. U volgt net zo lang de weg waarop u rijdt tot de samenkomst van wegen wordt bereikt welke overeenkomst met de bol/pijl schets waarmee u bezig bent. U rijdt vervolgens van de bol in de richting van de pijl.

Om er een spelelement in te brengen kunnen in “de regels van het spel” de volgende bepalingen zijn opgenomen:

  • In de schetsen zijn alleen met een auto toegankelijke wegen getekend, met uitzondering van kennelijke in en uitritten, particuliere terreinen en/of zichtbaar doodlopende wegen.
  • Zijn er meerdere mogelijkheden om van de bol naar de pijl te rijden, kan worden bepaald dat:
    • De kortste route c.q. de op één na kortste route c.q de langste route moet worden gereden;
    • De getekende wegen in een bol/pijlschets slechts eenmaal c.q. meerdere malen mogen worden bereden.

Ook bij dit systeem geldt dus: lees aandachtig “de regels van het spel”! 

In de routeboek is een gekleurd stafkaartfragment met een schaal van 1:50.000 opgenomen. Hierop is duidelijk aangegeven waar de ingetekende lijn begint en waar hij eindigt. Vanaf het begin tot het einde dient deze lijn zo nauwkeurig mogelijk te worden gevolgd, Daarbij dient u alert te zijn op zogenaamde “bibberingetjes” in de lijn, uitstulpinkjes dus. 

Er moet niet van worden uitgegaan dat de uitzetter van de rit bij het intekenen van de lijn enkele glazen wijn op heeft. Zeker niet, hij/zij heeft doelbewust gedaan. Bijvoorbeeld omdat hij/zij graag wil dat u om een perkje heen rijdt, c.q een dikke boom, enz. Als u de juiste plek uitkiest, zal de moeite zonder meer worden beloond met een goede controle.

Let ook goed op een naast de weg getekende lin. Dit gebeurt echter niet per ongeluk, immers de lijn wordt door de uitzet(s)ter veelal onder een goede loupe ingetekend. Neen, ter plaatse zult u ongetwijfeld náást de weg, bv op een parallelweg c.q. over een parkeerterrein o.i.d. moeten rijden.

Om dit (in principe eenvoudige) systeem iets moeilijker te maken, kan de uitzet(s)ter de route intekenen op niet bestaande wegen c.q. op wegen waarvoor een in rijverbod geldt. In dat geval geldt als extra bepaling dat, indien de ingetekende lijn over en bepaald gedeelte niet kan of mag worden bereden, er een omweg moet worden gekozen. Veelal dient deze zo kort mogelijk te zijn. Zodra men dan weer op de ingetekende lijn arriveert, dient deze in de juiste richting te worden vervolgd.

Als addertje onder het gras kan de uitzet(s)ter bij dergelijke situaties bepalen dat er in eerste instantie zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route moet worden gereden en dat de kortst mogelijke omweg pas in tweede instantie geldt. Dit betekent dat in zo’n geval een langere omweg moet worden gekozen om zo weinig mogelijk van de ingetekende route te missen. 

Ook hier geldt dus weer: lees aandachtig “de regels van het spel” !

Op het kaartfragment is ( zoals beschreven in hoofdstuk 7 van boek van Ben van Delden) door middel van een lijn een route aangegeven, welke nauwkeurig moet worden gevolgd.
Als bijzondere bepaling geldt dat op deze ingetekende lijn door middel van dwarsstreepjes een aantal genummerde barricade is getekend, mag in de route worden opgenomen.
Dit houdt in dat in zo’n geval een omweg moet worden gereden. Daaraan zijn (in volgorde van belangrijkheid) de volgende voorwaarden verbonden.

1. tenzij het anders mogelijk, mag de ingetekende route niet tegengesteld worden gereden;
2. er mag zo weinig mogelijk van de route worden gemist;
3. tenzij het niet anders mogelijk is , mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van op de kaart voorkomende wegen;
4. de route dient zo kort mogelijk te zijn.

Punt 1 betekent dat de ingetekende route wél in de aangegeven richting mag worden bereden. Tevens geldt dat de ingetekende route mag worden geraakt en ook gekruist.

Als extra bepaling geldt dat, indien de door de ingetekende lijn aangegeven route niet kan worden vervolgd zonder dat er via op de kaart voorkomende wegen kan worden omgereden, het rijden over niet op de kaart voorkomende wegen kan worden omgereden.

Keren op de route is slechts toegestaan indien dit (reglementair) niet anders mogelijk is.

Op het kaartfragment is een aantal genummerde pijlen ingetekend. Het systeem is te vergelijken met de ingetekende lijn op de kaart, me die verstande dat de uitzet(s)ter niet de gehele lijn heeft getekend maar slechts gedeelten hiervan (de pijlen). 

Pas op! Ook in de pijlen kunnen de zogenaamde “bibberingetjes” zijn getekend. Als wordt bepaald kat u zo nauwkeurig mogelijk de pijl van de voet tot de punt moet rijden, bent u in ieder gaval gewaarschuwd. Het is aan te bevelen om (voordat u vertrekt) de gehele route op uw kaart in te tekenen. 
Dit kunt u het beste met een gele markeerstift doen, want hieronder blijft de kaart zichtbaar.

Bij dit systeem is alles “opgehangen” aan “de regels van het spel” Zo kunnen de volgende bepalingen gelden.

– De pijlen dienen in nummervolgorde via de kortste route met elkaar worden verbonden. 

– Weggedeelten mogen slechts eenmaal c.q. ( uitzondering van de pijlen zelf) meerder malen worden bereden. 

– De pijlen mogen niet tegengesteld worden bereden, noch zijdelings worden opgereden dan wel verlaten.

In de routeboek is een gekleurd stafkaartfragment met een schaal van 1:50.000 opgenomen. Bij deze schaal komt 1 cm op de kaart overeen me 500 m, ergo 1 mm met 50 m, enz. Op het kaartfragment is duidelijk aangegeven waar de punten van vertrek en aankomst zich bevinden. 
Voorts is een aantal genummerde en omcirkelde punten ingetekend. 
Het ligt in de bedoeling dat deze punten nummervolgorde worden bezocht.

In “de regels van het spel” kan het volgende zijn bepaald.

– De route van punt 1 naar punt 2, van punt 2 naar punt 3 enz. dient zo kort mogelijk te zijn. In dit geval kunnen zich zowel op de route als op het punt controles bevinden.
– De route tussen de punten is vrij. In dit geval kunnen controles zich utsluitend op de punten bevinden of (indien er geen gebruik gemaakt wordt van controles) een vraag worden gesteld welke uitsluitend op betreffende punt te beantwoorden is. 
– Er mag alleen gebruik worden gemaakt van gele wegen c.q. rode wegen enz. 
– Elk weggedeelte mag slecht eenmaal c.q. meerdere malen in dezelfde richting worden bereden, enz. 

Ook hier geldt dus weer: lees aandachtig “de regels van het spel”!

Het volgen van de route is gelijk aan die van de toeristische route.
Er is echter een spelelement opgenomen in de vorm van foto-oriëntatie. In het routeboek bevinden zich een aantal fotopagina’s. De foto’s zijn genummerd of voorzien van een letter. 

Het is de bedoeling dat aan de hand van deze foto’s evenzoveel (links en rechts) op de route voorkomende objecten worden gevonden. 
De plaatsen waar deze objecten zicht bevinden, zijn willekeurig gekozen. Twee objecten kunnen daarom bijvoorbeeld slechts enkele honderd meters ( of minder) van elkaar zijn verwijderd, maar het ook voorkomen dat zich tussen het ene object en het andere meer dan 1 km bevindt. 

Om het spel iets moeilijker te maken kunnen de foto’s per bladzijde door elkaar staan, zodat onderweg de juiste volgorde door de deelnemers zelf met worden bepaald. Lees dus aandachtig “de regels van het spel”. Bij elke foto behoort een probleemstelling, welke alleen ter plaatse kan worden opgelost. De oplossing kan dus niet eerder worden verkregen dan nadat een foto is gevonden. 

De oplossing wordt in het desbetreffende vakje op de antwoordenkaart genoteerd. Daarbij dient de oplossing van probleemstelling A in het vakje A te worden ingevuld, oplossing B in vakje B enz.
Het ene object kan wat gemakkelijker worden gevonden dan het andere. 
Verder is de probleemstelling bij de ene foto wat moeilijker dan die bij een andere. Daarom heeft elke probleemstelling bij een foto een afzonderlijke waarde. Deze is op de antwoordenkaart aangegeven.

Er wordt gereden aan de hand van een duidelijke routebeschrijving. Hierbij worden zo nauwkeurig en uitvoerig mogelijk aanwijzingen gegeven over de te volgen route.
Bovendien wordt bij het binnenrijden van elke in de route opgenomen plaats de afstand vanaf het vertrek aangegeven.

Tevens wordt in de routebeschrijving op elke punt van handelen (voor zover aanwezig) de te volgen richting en de straatnaam opgegeven.

 

Het volgen van de route is gelijk aan die van de toeristische route.

Het spelelement bestaat uit een aantal genummerde crypto-puzzels. Deze zijn in de routebeschrijving weergegeven en hebben betrekking op objecten welke zich (links en rechts) langs de route bevinden. 
Elk van de objecten kan worden gevonden aan de weg waarop wordt gereden op het moment dat de crypto in de routebeschrijving wordt vermeld. Voor het vinden ervan kan gebruik worden gemaakt van twee bijzondere aanwijzingen ( gemerkt A en B) per crypto. Deze aanwijzingen zijn in het algemeen cryptisch gesteld en wekken de associaties op met het object als zodanig of met delen ervan.

Is op basis van deze aanwijzingen het object gevonden, dan kan de daarbij behorende probleemstelling worden opgelost. Deze oplossing wordt ingevuld in het desbetreffende vakje van de antwoordenkaart. Elke crypto heeft bepaalde waarde. Deze is op de antwoordenkaart aangegeven.

 

Bij de systemen welke zijn beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 vormen de oplossingen van de probleemstellingen tevens het controlesysteem.

Teneinde te controleren of de juiste route wordt gereden, zijn er (bij de overige systemen) zowel links al rechts van de route controles geplaatst. Deze controles zijn herkenbaar aan helgele bordjes met daarop een zwarte letter. Bij het passeren dient de betreffende letter direct in het eerstvolgende vrije vakje van de controlekaart te worden ingevuld. 

Er worden zowel goede als foute contoles geplaatst. Met elke goede contoles worden winstpunten gescoord, terwijl elke foutcontrole verliespunten oplevert. 

De waarde van winst- en verliespunten worden in de bij het routeboek behorende c.q daarin opgenomen “regels van het spel” aangegeven.

 

In de “regels van het spel” wordt aangegeven welke de ideale rijtijd van de deelnemers is.

Op de controlekaart wordt zowel de start- als de ideale finishtijd vermeld.
Te vroeg arriveren mag altijd. Het levert meestal winstpunten op ( zie het reglement van de rit).

Arriveert men later dan de ideale aankomsttijd, dan krijgt het team 1 strafpunt per minuut.